پرش به مطلب اصلی

همبستگی برای
دموکراسی و آزادی در ایران

ما که هستیم؟

همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران مجموعه‌ای از افراد، تشکل‌ها و احزاب سیاسی و گروه‌های دیگر است که به منشور مهسا به عنوان مبنایی برای همکاری باور دارند. در این همکاری، سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی در فرآیندی خشونت‌پرهیز هدف آنهاست تا به حکومتی سکولار و دموکراتیک منجر شود که آرزوی تمام شهروندان ایرانی‌ست.

هدف ما چیست؟

حکومت سکولار و دموکراتیکی که ما به آن امید بسته‌ایم و به محقق شدن آن متعهدیم، نظامی است که در بستر آن احزاب و جامعه‌ی مدنی به انتخاب مردم، به مردم خدمت کنند. فرایندی که هدفی مشترک برای رسیدن به رفاه، آزادی، برابری و سعادتمندیِ ایرانیان است.

امضا کنندگان اولیه منشور(بر طبق حروف الفبا)

وظیفه ما چیست؟

همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران، یک دولت در سایه نیست. ما رهبر نیستیم بلکه سعی می‌کنیم خواست و اراده‌ی مردم ایران را بازتاب دهیم و آن‌ها را پیگیری کنیم. ما به این وظیفه تا زمانی که وطن ما زیر یوغ ستم و استبداد است ادامه خواهیم داد با این هدف که ساختاری سکولار و دموکراتیک بر ایران حاکم شود.

تماس با ما